Se tv-indslag om MedieLab-indvielsen
Fyens Stiftstidendes regler for at bringe rettelser
Redaktionen på Fyens Stiftstidende retter fejl og misforståelser, der har optrådt i avisen.

Kontaktes en redaktionel medarbejder mundtligt eller skriftligt af en kilde eller en læser med en påstand om en fejl i avisen, så skal sagen undersøges hurtigt og tilbundsgående.

Vi kommunikerer skriftligt med vore læsere - og vi ønsker så vidt muligt også at få klagerne skriftligt. På e-mail, fax, papir.

E-mail:
chefredaktionen@fyens.dk 

Fax:
63 15 12 96

Post: 
Chefredaktionen
Fyens Stiftstidende
Banegårdspladsen
5000 Odense C 

Modtager en journalist/fotograf en klage direkte, så afleveres denne til redaktionsledelsen, der står for behandling af sagen - bistået af den implicerede journalist eller fotograf. Svaret til klageren kommer fra redaktionsledelsen.

Rettelser bringes fast hver dag i Fyens Stiftstidende på side to i første sektion under rubrikken: Fyens Stiftstidende retter.

Er der i det offentliggjorte produkt tale om en misforståelse, grundløs påstand eller yderst skadelig fejl for den omtalte person eller virksomhed, så benytter vi rubrikken: Fyens Stiftstidende beklager

Rettelser fra alle fagredaktioner og lokalredaktioner bringes på dette sted. Eneste undtagelse er fejl i "Det Sker-lister." De må rettes på lokalsiderne.

Regler for genmæle
Medieansvarsloven (uddrag):

§36.
Anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Stk. 2.: Anmodning om genmæle kan fremsættes af den, oplysningerne vedrører, eller efter dennes død, af de nærmeste pårørende. Stk. 3.: Anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Stk. 4.: For genmæle vedrørende indholdet af reklamer i radio og fjernsyn gælder reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

§ 37.
Pligten til at offentliggøre et genmæle påhviler redaktøren.

§ 38.
Genmælets indhold skal i alt væsentligt være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, og indholdet må ikke være retsstridigt. Stk. 2.: Genmæle kan af vedkommende massemedie kræves udformet af den, der anmoder om genmæle.

§ 39.
Genmæle skal offentliggøres vederlagsfrit uden unødig forsinkelse og skal bringes på en så fremtrædende måde som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. Stk. 2.: Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilslutning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger

§ 40.
Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den , der har anmodet om genmælet, med oplysninger om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Nævnets adresse skal samtidig oplyses. Stk. 2.: Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.