Se tv-indslag om MedieLab-indvielsen
Fyens Stiftstidendes navneregler
På Fyens Stiftstidende har vi en række regler for, hvornår vi vil bringe en persons navn.

1. Fængsel
Ved ubetinget fængselsstraf på mindst et år eller derover bringes fuldt navn og alder. Ved en delvis betinget dom (kombinationsdom) bringes kun navn , hvis den ubetingede del af straffen er på et år eller derover. Se også punkt 6.

2. Ved sigtelser, tiltaler eller anmeldelser
I almindelighed bringes ikke navne på sigtede/tiltalte før en dom med mindre der foreligger tilståelse af særligt alvorlige forbrydelser. En undtagelse er de situationer, hvor den sigtede selv vælger at deltage i den offentlige debat. (Eksempelvis Lundin, Thorsen og Ronald Sørensen) Ved meddelelse om politianmeldelse mod en navngiven person er redaktionen forpligtet til at være varsom før offentliggørelse. Se også punkt 6 og 8.

3. Spirituskørsel
Spiritus og promillekørsel omtales ikke medmindre kørslen har vakt særlig opsigt eller der er tale om en alvorlig ulykke. Navn nævnes i almindelighed ikke. Se også punkt 6.

4. Ulykker
Ved trafikulykker bringes navne på omkomne, mens navnene på førerne af de implicerede køretøjer ikke nævnes. Normalt omtales ulykker kun ved tilskadekomst. Skyldsspørgsmål berøres normalt IKKE. Vælger politiet at udtale sig om skyldsspørgsmålet, vil det angives tydeligt at politiet er kilden. Se også punkt 6.

5a. Selvmord
Selvmord eller selvmordsforsøg nævnes normalt ikke med mindre det medfører gener for trafik eller omliggende samfund. Ved udvidet selvmord, hvor f.eks. en mor eller far tager sine børn med i døden omtales sagen normalt uden navne. Hvis den, der har forvoldt andres død, overlever efterfølgende selvmordsforsøg, bliver der antagelig tale om en drabssag. I sådanne tilfælde følger redaktionen de normale navneregler.

5b. Mord på samlever
Bag drab i Danmark står ofte en ægtefælle eller et familiemedlem. Hvis politiet offentliggør en sådan teori bringes oplysningen i avisen, selvom der hverken er rejst tiltaler eller faldet dom. Årsagen er hensynet til at få informeret offentligheden om at forbrydelsen står foran en opklaring.

6. Særligt ansvar
Sigtes eller tiltales personer for lovovertrædelser på områder, hvor de indtager tillidsposter, høje embeder eller har særligt ansvar, bringes i almindelighed navn. Det samme gælder særligt kendte personer, der sigtes eller tiltales for alvorlige forbrydelser. Se også punkt 8 og 9.

7. Fotos
Fotos og navne iøvrigt i forbindelse med rets- og politireportager bringes ud fra almindelige journalistiske kriterier. Der må som bekendt IKKE fotograferes indenfor i en retsbygning.

8. Skyldig - ikke skyldig
Enhver rets- og kriminalreportage skal indeholde sigtelsens eller tiltalens art - og så vidt muligt sigtedes/tiltaltes stilling til skyldsspørgsmålet.

9. Tvivl og skøn
Alle tvivlstilfælde og skøn afgøres af en redaktionschef eller af chefredaktøren.
Fotopolitik
Pressefotoet i Fyens Stiftstidende skal hver dag vise den bedste form for billedjournalistik fra den fynske hverdag. Vores billeder skal være autentiske, afspejle virkeligheden, give vores læsere en visuel oplevelse og have den centrale stop-effekt på hver enkelt avis-side, så læserne efter at have kikket på fotoet er bremset i gennembladningen og går i gang med læsningen.